Thursday, October 30, 2008

The Constitution of the Polish Republic

After few months of very intensive work the final text of the Constitusion has been established. It looks like Polska Republika will be the next interesting self-govermental experiment in virtual worlds. The document will be also available on the forum secondlife.pl and Polska Republika's website.

My, Założyciele Polskiej Republiki w Second Life,
nie hołdujący żadnym wartościom poza ToS i Big Six,
nawiązując do najlepszych tradycji Second Life, gdzie każdy wolnym i równym jest, i sam o sobie stanowi,
złączeni więzami przyjaźni z każdym z awatarów
ustanawiamy Konstytucję Polskiej Republiki jako prawo podstawowe
i oddajemy Wam ziemię byście nią zarządzali.
Wszystkie awatary, które dla dobra Republiki będą Konstytucję stosowały
wzywamy, by czyniły to ku dobru wspólnemu i wspólnej zabawie
Rozdział I
Wolności, Prawa i Obowiązki Obywatela oraz Rezydenta


§ 1.
Władza w Polskiej Republice należy do Obywateli. Obywatele sprawują władzę poprzez swoich przedstawicieli.
§ 2.
Nabycie Obywatelstwa Polskiej Republiki następuje poprzez przystąpienie do grupy Polska Republika. Przystąpienie do grupy jest darmowe i otwarte dla każdego awatara.
§ 3.
Obywatel może dobrowolnie zrzec się obywatelstwa poprzez wystąpienie z grupy Polska Republika. Zrzeczenie się obywatelstwa jest równoznaczne z utratą wszelkich funkcji w Polskiej Republice.
§ 4.
Obowiązkiem obywatela jest wspieranie Polskiej Republiki swoją wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami.
§ 5.
Obywatel jest równy wobec prawa oraz uprawniony do równego traktowania przez organy władzy.
§ 6.
Obywatel ma prawo do wyrażania i rozpowszechniania informacji, opinii oraz wierzeń w mowie, piśmie i obrazie, o ile nie stoją one w sprzeczności z systemem prawnym Republiki.
§ 7.
Obywatel otrzymuje czynne oraz bierne prawo wyborcze.
§ 8.
Żaden organ władzy Polskiej Republiki nie może pozbawić jakiejkolwiek osoby praw i wolności w tej Konstytucji wyszczególnionych ani praw i wolności wynikających z innych aktów prawnych, poza sytuacjami gdy został wydany wyrok sądowy lub gdy pozbawienie to jest niezbędne, by Królowa mogła wykonywać swoje zadania ujęte w niniejszej Konstytucji.
§ 9.
Pozbawienie przez Królową lub Sąd dostępu do Polskiej Republiki jest równoznaczne z pozbawieniem wszelkich praw z wyłączeniem prawa najmu działki, niezależnie od przynależności do grupy Polska Republika.
§ 10.
Obywatel ma prawo do zgromadzeń i wnoszenia petycji w dowolnej sprawie przy zachowaniu postępowania pokojowego i bez użycia przemocy.
§ 11.
Rezydentem jest, niezależnie od obywatelstwa, osoba posiadająca prawo najmu działki na terenie Polskiej Republiki.


Rozdział II
Królowa Polskiej Republiki


§ 12.
Królowa jest najwyższym przedstawicielem Polskiej Republiki oraz gwarantem ciągłości władzy. Do Królowej należą sprawy nie zastrzeżone dla innych organów władzy.
§ 13.
Królowa czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji oraz innych aktów prawnych, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa Polskiej Republiki.
§ 14.
Na Królowej spoczywa odpowiedzialność wobec Linden Lab oraz historii.
§ 15.
Królowa jest jedynym reprezentantem Polskiej Republiki w stosunkach z podmiotami zewnętrznymi.
§ 16.
W razie konieczności, Królowa może udzielić obywatelowi pełnomocnictwa do wykonywania poszczególnych czynności w jej imieniu.
§ 17.
Królowa wydaje dekrety po przeprowadzeniu konsultacji społecznych.


Rozdział III
Rząd Polskiej Republiki


§ 18.
Rząd prowadzi bieżące sprawy Polskiej Republiki.
§ 19.
Rząd składa się z Ministrów wyłanianych w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich w głosowaniu tajnym.
§ 20.
Wybory ogłasza oraz przeprowadza Królowa na podstawie dekretu.
§ 21.
Objęcie funkcji Ministra następuje z chwilą ogłoszenia wyników wyborów przez Królową oraz złożenia ślubowania.
§ 22.
Ministrem zostać może tylko obywatel Polskiej Republiki.
§ 23.
W skład Rządu wchodzi pięciu Ministrów:
- 1 wybrany przez rezydentów
- 3 wybranych przez obywateli
- 1 nominowany przez Królową
§ 24.
Zgłaszający swą kandydaturę w wyborach do Rządu może kandydować tylko na jedną funkcję ministerialną.
§ 25.
Królowa może przeprowadzić referendum w sprawie odwołania Ministra na podstawie wniosku zgłoszonego przez co najmniej 20 obywateli, którzy w sposób bezsporny potwierdzą ważność swojego podpisu. Minister zostaje odwołany jeśli wniosek o jego usunięcie poprze ponad połowa biorących udział w referendum.
§ 26.
Królowa może ogłosić Referendum w sprawie odwołania Ministra, jeśli Rząd przekaże jej wniosek z głosowania. Zebranie podpisów członków grupy nie jest w tym wypadku wymagane.
§ 27.
Odwołanie całego składu Rządu może nastąpić stosownie do § 25.
§ 28.
Minister nominowany przez Królową może być odwołany tylko przez nią i tylko przed nią odpowiada.
§ 29.
Kadencja Rządu wynosi 1 miesiąc.


Rozdział IV
Praca Rządu


§ 30.
Rząd wybiera na swoim pierwszym posiedzeniu Premiera, który jest jego oficjalnym reprezentantem.
§ 31.
Rząd otrzymuje środki finansowe na podstawie ustawy.
§ 32.
Rząd wyraża swoją wolę w formie ustaw publikowanych na forum oraz w grupie Polska Republika. Osobą uprawnioną do ogłaszania ustaw jest Premier, następnie Minister powołany przez Królową i potem kolejno pozostali Ministrowi w kolejności alfabetycznej.
§ 33.
Zanim ustawa nabierze mocy prawnej winna być przedstawiona Królowej lub osobie przez nią wyznaczoną. O ile Królowa nie zgłosi zastrzeżeń w terminie 2 dni, ustawę uważa się za przyjętą.
§ 34.
Wszelkie inne wypowiedzi Ministrów, niż za pomocą ustaw, wyrażają jedynie ich prywatne stanowisko.
§ 35.
Ministrowie mogą się komunikować w dowolny sposób, jednak za wniosek oficjalnie poddany pod głosowanie uważa się wniosek zgłoszony na niejawnym podforum. Do niejawnego podforum mają dostęp tylko Ministrowie, Królowa oraz administracja forum.
§ 36.
Po zgłoszeniu wniosku i odbyciu dyskusji, zgłaszający poddaje wniosek pod głosowanie słowami: "Kończę dyskusję". Głosowanie odbywa się poprzez napisanie postu o treści:
(a) "jestem za" wyrażającego poparcie ustawy albo;
(b) "jestem przeciw" wyrażającego odrzucenie ustawy albo;
(c) "wstrzymuję się" wyrażającego wstrzymanie się od głosu.
Wniosek uważa się za przyjęty po uzyskaniu większości głosów.
§ 37.
Niewyrażenie przez Ministra stanowiska wobec wniosku w terminie 24 godzin od momentu poddania go pod głosowanie równoznaczne jest z oddaniem głosu wstrzymującego.
§ 38.
Rząd jest zobowiązany do przeprowadzenia debaty nad wnioskiem ustawodawczym zgłoszonym przez co najmniej 20 obywateli, którzy w sposób bezsporny potwierdzą ważność swojego podpisu.


Rozdział V
Wymiar Sprawiedliwości


§ 39.
Sąd orzeka w sprawach przestrzegania porządku prawnego Polskiej Republiki.
§ 40.
Sąd wydaje wyrok w imieniu Polskiej Republiki.
§ 41.
Sędziego powołuje Królowa Polskiej Republiki spośród kandydatów przedstawionych przez Rząd lub co najmniej 20 obywateli, którzy w sposób bezsporny potwierdzą ważność swojego podpisu. W przypadku braku kandydatów, Sędziego powołuje Królowa.
§ 42.
Sędzia powoływany jest na czas nieoznaczony.
§ 43.
Sędzia w sprawowaniu swojego urzędu jest niezawisły i nie podlega innym organom Polskiej Republiki.
§ 44.
Sędzia nie może prowadzić działalności nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności i niezawisłości.
§ 45.
Sędziego odwołuje Królowa Polskiej Republiki.
§ 46.
Szczegółowe zasady działania organów wymiaru sprawiedliwości reguluje dekret.


Rozdział VI
Finanse Polskiej Republik
i

§ 47.
Opłaty związane z wynajmem działek oraz sposobem ich licytacji reguluje dekret.
§ 48.
Budżet stanowią wpływy z opłat za ziemię (Tier) oraz wynajmu sklepów oddanych Rządowi a także inne dochody wygospodarowane przez Rząd.
§ 49.
Królowa oddaje Rządowi do dyspozycji wyznaczone sklepy. Rząd gospodaruje nimi w dowolny sposób z zachowaniem porządku prawnego Polskiej Republiki. Opłaty wnoszone przez wynajmujących przedmiotowe sklepy przekazywane są Królowej, która dołącza je do budżetu.
§ 50.
W przypadku powierzchni reklamowej stosuje się odpowiednio § 49.
§ 51.
Dysponentem budżetu jest Królowa, która wypłaca Rządowi środki na określone cele lub bezpośrednio Ministrom na podstawie przegłosowanych ustaw.
§ 52.
Tygodniowa suma wypłat nie może przekroczyć ¼ całego budżetu.
§ 53.
Środki nie pobrane z budżetu są automatycznie przenoszone na kolejny okres rozliczeniowy i mogą zostać przekazane kolejnemu Rządowi.


Rozdział VII
Przepisy przejściowe i końcowe


§ 54.
Konstytucja wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
§ 55.
Zmiany Konstytucji może dokonać jedynie Królowa po przeprowadzeniu konsultacji społecznych.
§ 56.
Źródłami powszechnie obowiązującego prawa w Polskiej Republice, obok odpowiednich przepisów prawa polskiego, są ustanowione przez przez Linden Lab "Terms of Service" oraz "Big Six" jak również Konstytucja, dekrety, ustawy, wyroki oraz inne akty prawne wydane przez organy Polskiej Republiki.
§ 57.
Jedyną osobą uprawniona do dokonywania wiążącej interpretacji Konstytucji jest Królowa.
§ 58.
Każdy przebywający na terenie Polskiej Republiki zobowiązuje się do przestrzegania porządku prawnego.
§ 59.
Językiem urzędowym Polskiej Republiki jest język polski.
§ 60.
Z chwilą wejścia w życie Konstytucji, Mała Konstytucja traci moc prawną.

1 komentarze:

A&A Fashion Shop November 3, 2008 at 7:38 PM  

pozdrawiam serdecznie, milego kolege ... zdalam sobie wlasnie sprawe iz dopiero teraz wszystko przeczytalam odnosnie Polskiej Republiki ... Pozdrawiam :)

Disclaimer

The content of this website is not legal advice. It only constitutes commentary on legal issues, and is for educational and informational purposes only. Reading this website, replying to posts, or any other interaction on this website does not create an attorney-client privilege between you and the author. With any legal issue that may confront you in a particular situation, you should always consult a qualified attorney familiar with the laws in your State. Any hyperlinks which may appear on this website imply no association with or approval of this website's content, unless expressly noted.

Trademarks

The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners. The example companies, organizations, products, people and events depicted herein are fictitious. No association with any real company, organization, product, person, or event is intended or should be inferred. Any rights not expressly granted herein are reserved.

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP